<ν΄αντιγράψεις ένα συγγραφέα είναι κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας, ν΄αντιγράψεις πολλούς ειναι έρευνα. >>

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

ορφικός ύμνος Νυφών


Νυμφών, θυμίαμα άρώματα.
Νύμφαι, θυγατέρες μεγαλήτορος Ὠκεανοῖο, ὑγροπόροις γαίης ὑπὸ κεύθεσιν οἰκί’ ἔχουσαι, κρυψίδρομοι, Βάκχοιο τροφοί, χθόνιαι, πολυγηθεῖς,
καρποτρόφοι, λειμωνιάδες, σκολιοδρόμοι, ἁγναί, ἀντροχαρεῖς, σπήλυγξι κεχαρμέναι, ἠερόφοιτοι,
πηγαῖαι, δρομάδες, δροσοείμονες, ἴχνεσι κοῦφαι, φαινόμεναι, ἀφανεῖς, αὐλωνιάδες, πολυανθεῖς, σὺν Πανὶ σκιρτῶσαι ἀν’ οὔρεα, εὐάστειραι,
πετρόρυτοι, λιγυραί, βομβήτριαι, οὐρεσίφοιτοι, ἀγρότεραι κοῦραι, κρουνίτιδες ὑλονόμοι τε, παρθένοι εὐώδεις, λευχείμονες, εὔπνοοι αὔραις,
αἰπολικαί, νόμιαι, θηρσὶν φίλαι, ἀγλαόκαρποι, κρυμοχαρεῖς, ἁπαλαί, πολυθρέμμονες αὐξίτροφοί τε,
κοῦραι ἁμαδρυάδες, φιλοπαίγμονες, ὑγροκέλευθοι, Νύσιαι, μανικαί, παιωνίδες, εἰαροτερπεῖς, σὺν Βάκχωι Δηοῖ τε χάριν θνητοῖσι φέρουσαιἦ
ἔλθετ’ ἐπ’ εὐφήμοις ἱεροῖς κεχαρηότι θυμῶι νᾶμα χέουσαι ὑγεινὸν ἀεξιτρόφοισιν ἐν ὥραις.

ΝΥΜΦΩΝ θυμίαμα, αρώματα

Νύμφαι θυγατέρες του μεγαλόκαρδου Ωκεανού.
Σεις πού έχετε τάς κατοικίας σας εις τα βάθη της γης σε δρόμους υγρούς (υδατίνους), και κατοικείτε σε κρυφούς τόπους, πού εθρέψατε τον Βάκχον γήινες, πού παρέχετε μεγάλην χαράν,
πού τρέφετε τους καρπούς και ζήτε στα λιβά δια σεις πού γυρίζετε στα λοξοειδή μονοπά τια, αι αγναί πού χαίρεσθε στα σπήλαια (και είσθε ή χαρά των σπηλαίων) και περιπλανάσθε εις τον αέρα σεις ζήτε εις τάς πηγάς και κινείσθε γρήγορα έχετε την δροσιά για φόρεμα καί πόδια ελα φρά φανερώνεσθε, αλλά καί δεν φαίνεσθε, ζήτε εις τάς κοιλάδας καί έχετε πολλά άνθη· μαζί με τον Πάνα πηδάτε επάνω στα βουνά, ενθουσιαστικαί, πού βγαίνετε από τις πέτρες, είσθε λιγυρόφωνες προέρχεσθε από τις βρύ σες, καί ζήτε εις τα δάση είσθε αρωματισμένες παρθένες, ντυμένες στα λευκά, αποπνέετε ωραίες αύρες, έχετε σχέσιν με τους αιγοβοσκούς, με τους ποιμένας, είσθε φίλαι των θηρίων, φέρετε ωραίους καρπούς χαίρεσθε στούς δρυμούς, είσθε απαλές, τρέ φετε πολλούς, βοηθείτε εις την αύξησιν είσθε κόρες πού γεννηθήκατε μαζί με τίς βα λανιδιές, αγαπάτε τα παιγνίδια, περπατάτε στα νερά,
Νύσιαι, μανιακές, θεραπευτικές, ευχαριστείσθε με την άνοιξιν καί μαζί με τον Βάκχο και την Δηώ φέρετε χαράν εις τους ανθρώπους. Ελάτε με χαρούμενη καρδιά στις ιερές θυ σίες καί χύνετε νερό υγιεινό σε ώρες (σε επο χές), πού βοηθούν την αύξηση των καρπών.


Πηγή: http://www.ellinikoarxeio.com/2010/02/orpheus-thymiama-aromata.html#ixzz1fgZmNkuM

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου